Ukraina, Winnica, ul. Czechow 25

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa procedurę uzyskiwania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika. Dane osobowe Użytkownika są otrzymywane przez „minidiger.com.ua”, która jest właścicielem strony internetowej minidiger.com.ua, od użytkowników strony internetowej podczas rejestracji Firmy na stronie internetowej minidiger.com.ua, a także podczas korzystania ze strony internetowej minidiger.com.ua. Dane osobowe Użytkownika są wypełniane przez Użytkownika.

1.2. Aby zarejestrować się na stronie minidiger.com.ua i korzystać ze strony minidiger.com.ua (w tym zamieszczać na niej informacje, tworzyć własną stronę internetową o adresie minidiger.com.ua, konto osobiste i w inny sposób korzystać z Serwisu), Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszą Politykę prywatności i wyrazić pełną zgodę na jej warunki, klikając przycisk „Zarejestruj się” na stronie minidiger.com.ua w sekcji „Dodaj firmę”.

1.3. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z witryny minidiger.com.ua, jeśli nie wyraża zgody na warunki niniejszej Polityki prywatności lub jeśli nie osiągnął wieku określonego przez prawo, w którym ma prawo do zawierania umów z minidiger.com.ua. lub nie jest upoważnioną osobą firmy.

1.4. Rejestrując Firmę na stronie minidiger.com.ua, Użytkownik i wprowadzając dane osobowe i / lub podając te dane w inny sposób i / lub wykonując jakiekolwiek czynności w witrynie minidiger.com.ua i / lub korzystając z dowolnej części Witryny, Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności. Użytkownik przyznaje minidiger.com.ua prawo do otrzymywania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych Użytkownika zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

1.5. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje i „minidiger.com.ua” nie ponosi odpowiedzialności za otrzymywanie, przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych Użytkownika stronom trzecim, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez minidiger.com.ua i osoby, które nie są pracownikami minidiger.com.ua, nawet jeśli Użytkownik uzyskał dostęp do witryn, towarów lub usług tych osób za pośrednictwem Witryny minidiger.com.ua lub listy mailingowej.

1.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niedbałego podejścia Użytkownika do bezpieczeństwa i ochrony jego danych osobowych i danych autoryzacyjnych, osoby trzecie mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do konta oraz danych osobowych i innych danych Użytkownika. „minidiger.com.ua” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane takim dostępem.

1.7. Wystarczającym powiadomieniem Użytkownika o umieszczeniu jego danych osobowych w bazie danych „Klienci” minidiger.com.ua „” będzie powiadomienie wysłane na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.
2. Jakie dane osobowe mogą być gromadzone

Zbieramy dane osobowe, a mianowicie: imię, nazwisko, patronimik, upoważniony przedstawiciel firmy, nazwa firmy, dane firmy, numery kontaktowe, adres e-mail, adres lokalizacji firmy. Możemy również zbierać inne informacje:

Pliki cookie w celu identyfikacji przeglądarki użytkownika i świadczenia usług od niej zależnych, takich jak przechowywanie danych w koszyku między wizytami;
adres IP Użytkownika w celu wyświetlania reklam i prowadzenia dziennika aktywności Użytkownika;
informacje o błędach zasobów zainicjowanych przez Użytkownika;
zachowanie użytkownika na stronie;
Wszystkie informacje są gromadzone przez nas „w stanie, w jakim się znajdują” i nie ulegają zmianie w procesie gromadzenia danych.

3. W jaki sposób informacje o użytkowniku będą wykorzystywane przez firmę. Cel wykorzystania.

Możemy używać Twojego imienia, nazwiska, nazwiska rodowego, adresu e-mail, hasła, aby zidentyfikować Cię jako użytkownika minidiger.com.ua. Możemy wyświetlać imię, nazwisko, nazwisko rodowe, nazwę firmy, dane firmy, numery kontaktowe, adres e-mail, lokalizację firmy na stronach minidiger.com.ua, adres pocztowy do wysyłania korespondencji.

Możemy wykorzystywać dane kontaktowe użytkownika w korespondencji, a mianowicie w celu powiadamiania go o nowych możliwościach, promocjach i innych nowościach minidiger.com.ua. Użytkownik może zawsze zrezygnować z otrzymywania korespondencji za pomocą swoich danych kontaktowych w odpowiedniej sekcji konta osobistego.

Informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe, są wykorzystywane w celu zapewnienia realizacji stosunków cywilnoprawnych, stosunków podatkowych i księgowych, wypełnienia zobowiązań umownych do świadczenia usług. A także w celu identyfikacji klienta jako użytkownika witryny, w celu świadczenia i oferowania usług, przetwarzania płatności, tworzenia i wdrażania programów bonusowych, wysyłania ofert handlowych i informacji pocztą, e-mailem, oferowania nowych usług, przekazywania wszelkich informacji innych niż przedmiot umowy, prowadzenia operacji rozliczeniowych, dostarczania raportów, prowadzenia dokumentacji księgowej i zarządczej, poprawy jakości usług, świadczenia usług w witrynie, umieszczania informacji o kliencie na stronie właściciela bazy danych osobowych.

 

Informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe, są wykorzystywane w celu zapewnienia realizacji stosunków cywilnoprawnych, stosunków podatkowych i księgowych, wypełnienia zobowiązań umownych do świadczenia usług. Jak również do identyfikacji klienta jako użytkownika witryny, w celu świadczenia i oferowania usług, przetwarzania płatności, tworzenia i wdrażania programów premiowych, wysyłania ofert handlowych i informacji pocztą, pocztą elektroniczną, oferowania nowych usług, przekazywania wszelkich informacji innych niż przedmiot umowy, prowadzenia operacji rozliczeniowych, dostarczania raportów, prowadzenia dokumentacji księgowej i zarządczej, poprawy jakości świadczenia usług, świadczenia usług witryny, umieszczania informacji o kliencie na stronie właściciela bazy danych osobowych.

W niektórych przypadkach, w celu wykazania skuteczności Portalu i poprawy wizerunku Portalu, możemy ujawnić statystyki dotyczące działania witryny użytkownika bez ujawniania danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę handlową.
4. Warunki udzielania dostępu do bazy danych

Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej. Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę prywatności, Użytkownik upoważnia minidiger.com.ua do ujawnienia swoich danych osobowych stronom trzecim, które świadczą usługi na rzecz minidiger.com.ua, w szczególności, ale nie wyłącznie, przetwarzają płatności, dostarczają paczki. Strony trzecie mogą wykorzystywać informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy świadczą usługi na rzecz minidiger.com.ua i tylko te informacje, które są niezbędne do świadczenia usługi.

Ujawnienie danych osobowych jest również dokonywane, gdy Użytkownik zamawia towary / usługi na minidiger.com.ua dostawcy takich towarów i usług, ale tylko w zakresie niezbędnym do identyfikacji Użytkownika i jego zamówienia.

Ponadto ujawnienie danych osobowych bez zgody Użytkownika lub osoby przez niego upoważnionej jest dozwolone w przypadkach określonych przez prawo i wyłącznie w interesie bezpieczeństwa narodowego, dobrobytu gospodarczego i praw człowieka, w szczególności, ale nie wyłącznie

na uzasadnione żądanie organów państwowych uprawnionych do ubiegania się i otrzymywania takich danych;
w przypadku, gdy w opinii minidiger.com.ua Użytkownik narusza warunki niniejszej Umowy i/lub innych umów i porozumień między minidiger.com.ua a Użytkownikiem.

5. Jak zmienić / usunąć te informacje lub zrezygnować z subskrypcji

Użytkownicy mogą zmienić / usunąć dane osobowe lub odmówić przyjęcia pokwitowania w dowolnym momencie, wystarczy użyć Konta osobistego. Działanie niektórych funkcji minidiger.com.ua, które wymagają informacji o użytkowniku, może zostać zakończone od momentu zmiany / usunięcia informacji.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Wystarczającym powiadomieniem Użytkownika o usunięciu lub innym przetwarzaniu danych osobowych będzie list (informacja) wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika.
6. Adres kontaktowy w przypadku pytań

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków, skarg dotyczących podanych informacji, prosimy o kontakt pod adresem kontaktowym: minidiger.com.ua.

Użytkownik, na pisemny wniosek i po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i uprawnienia, może otrzymać informacje na temat procedury uzyskiwania informacji o lokalizacji bazy danych.
7. Ochrona zgromadzonych informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić poufność danych. Wszystkie gromadzone przez nas dane są przechowywane na jednym lub kilku bezpiecznych serwerach baz danych i nie mogą być dostępne poza naszą siecią korporacyjną. Tylko ci pracownicy „minidiger.com.ua”, którzy muszą wykonywać funkcje robocze wymagające dostępu do danych osobowych użytkowników, mają dostęp do informacji o użytkownikach. Wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do informacji o użytkownikach, podpisali umowę o nieujawnianiu informacji o użytkownikach stronom trzecim.
8. Zmiany w polityce prywatności.

Możemy zmienić warunki niniejszej polityki prywatności. W takim przypadku zastąpimy wersję dokumentu na stronie Polityka prywatności. Prosimy o okresowe sprawdzanie tych warunków, aby być informowanym o tym, jak „minidiger.com.ua” na minidiger.com.ua chroni informacje o użytkownikach.

„minidiger.com.ua” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku niezrozumienia lub błędnego zrozumienia warunków niniejszej Polityki prywatności, instrukcji lub wytycznych dotyczących korzystania z Witryny, procedury publikowania danych i innych kwestii technicznych.
9. WARUNKI DODATKOWE.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Polityki Prywatności, w tym jakakolwiek propozycja, klauzula lub jej część, zostanie uznane za sprzeczne z prawem lub nieważne, nie będzie to miało wpływu na inne postanowienia, które nie są sprzeczne z prawem, pozostają one w pełnej mocy, a każde nieważne postanowienie lub postanowienie, które nie może zostać spełnione bez dalszych działań Stron, zostanie uznane za zmienione, poprawione w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego ważności i wykonalności.

Użytkownikowi przysługują prawa przewidziane w ustawie Ukrainy „O ochronie danych osobowych” z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 2297-VI.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do Użytkownika od momentu, gdy podczas korzystania z witryny minidiger.com.ua wyraził on zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności podczas przesyłania swoich Danych Osobowych i jest ważna tak długo, jak długo witryna minidiger.com.ua przechowuje jakiekolwiek informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe.

Zadzwoń do zamówienia